Door Type

درب داخل بازشو Inside Opening ( Z profile ) n
درب بیرون بازشو Outside Opening ( T profile ) n

    امکان ساخت هر یک از درب های بالا بر حسب نوع پروفیل و محل کاربری آن با یراق آلات زیر وجود دارد :
      درب با یراق سرویس WC Locking system
      درب با یراق بالکنی ( دستگیره سوئیچی ) Balcony locking system
      درب با یراق سوئیچی و لولای معمولی with Normal Hinge Security Door locking system
      درب با یراق سوئیچی و لولای قابل تنطیم سبک Security Door locking system with light Adjustable Hinge
      درب با یراق سوئیچی و لولای قابل تنطیم سنگین Security Door locking system with Heavy Duty Adjustable Hinge